Raamatupidamise algõppe koolitus on mõeldud baasteadmiste omandamiseks, erialase terminoloogia tundmaõppimiseks ning praktiliste oskuste omandamiseks, mis võimaldavad alustada tööd raamatupidajana.

Koolitusele ootame:

kõiki, kelle eesmärgiks on omandada raamatupidamisest algteadmised ning piisavalt praktilisi oskuseid, et alustada tööd raamatupidajana.

Koolitusel õpid
- kirjendama majandustehinguid kontode kahekordse kirjendamise abil
- teostama varude arvestust
- teostama materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestust
- teostama palga-ja puhkusetasude ning maksude arvestust
- leidma bilansi ja kontode vahelisi seoseid
- koostama raamatupidamisbilanssi

Koolituse teemad
- Majandusarvestuse olemus ja ülesanded
- Raamatupidamisbilanss
- bilansi valem
- bilansikirjete sisu
- seosed bilansi ja kontode vahel
- Kontod
- liht- ja liitlausendite moodustamine
- praktilised ülesanded kontode kahekordse kirjendamise kohta
- Varude arvestus
- varude pidev ja perioodiline arvestussüsteem
- seostusmaksumuse kindlaksmääramine FIFO või kaalutud keskmise meetodiga
- Põhivara arvestus
- materiaalse põhivara arvestus,
- immateriaalse põhivara arvestus
- kulumi arvestus
- Kassa- ja pangaoperatsioonide kajastamine
- Müügitulude kajastamine
- Palgaarvestus
- palga maksustamine ja väljamaksmine
- puhkusetasu arvestamine

Koolituse korraldus ja toimumine:
Koolitus kestab kuus nädalat ning õppetunnid toimuvad kord nädalas neljapäeviti kell 9-15.00 v.a kuupäevadel 07.03 ja 14.03.2019.
Koolituse lõpetamise eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 80% ulatuses ja iseseisvate tööde sooritamine. Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste raamatupidamisülesannete lahendamises.

t särk.png