Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ettevõtjale ülevaate tema äris toimuvast ning siin on oluline roll just raamatupidaja korrektsel ja täpsel tööl, mis aitab analüüsida ettevõtte majandustegevust.

Koolitus on mõeldud

- kõikidele, kes soovivad alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana
- huvilistele, kes soovivad omandada teadmisi äriühingu raamatupidamisest

Koolitusel õpid
- kajastama ostu-ja müügiarveid
- pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust
- pidama palga-, puhkusetasude ja maksude arvestust
- koostama ja esitama maksuaruandeid
- koostama raamatupidamisbilanssi
- kasutama raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja
- koostama raamatupidamise aruandeid (majandusaasta aruannet, kasumi- ja rahavoogude aruannet) ning tegema järeldusi ettevõtte majandusliku tegevuse kohta.

Koolituse teemad
Raamatupidaja koolitus koosneb kolmest moodulist:

I moodul, 14. veebruar– 04. aprill (v.a 07.märts ja 14. märts)
Moodulis on kuus koolituspäeva- neljapäeviti kell 09.00–15.00
1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
2. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
3. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
4. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
5. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
6. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul, 11. aprill– 16. mai
Moodulis on kuus koolituspäeva- neljapäevad kell 09.00–15.00
1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
3. Põhivara arvestus - materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
5. Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
7. Kasutus- ja kapitalirent.
8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul, 23. mai–06. juuni
Moodulis on kolm koolituspäeva, neljapäevad kell 09.00–14.00
1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
3. Kasumiaruande kaks skeemi.
4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
5. Omakapitali muutuste aruanne.

Koolituse korraldus
Koolitus toimub kord nädalas, neljapäeviti kell 09.00-15.00
Koolituse maht on 120 akadeemilist tundi, millest 98 tundi on kontaktõpet klassiruumis ning 22 tundi iseseisvat tööd.
Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste ülesannete lahendamises ning tööde esitamine toimub e-posti teel.

liliput.png